Integritetspolicy

Highersense Sweden och Highersense Hot Yoga Lund värnar om den enskildes integritet. Vi ser till att skydda individens rättigheter när vi hanterar deras personuppgifter.
Dessa riktlinjer informerar dig om hur vi på Highersense behandlar personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies).
Den data som Highersense hanterar innefattar personuppgifter. Därför arbetar vi efter regelverket från Dataskyddsförordningen (GDPR) som reglerar hur persondata ska behandlas. När Highersense samarbetar med andra bolag som behandlar personuppgifter för vår räkning är dessa personuppgiftsbiträden åt oss enligt specifika avtal där det framgår att de skyddar och behandlar våra personuppgifter enligt de krav som vi och lagen ställer.

Proportionalitet och ändamålsbegränsning: Vi samlar endast in personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
Uppgiftsminimering: Vi samlar enbart in och behandlar personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som de samlas in och används för.
Korrekthet: Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan dröjsmål. Vid förfrågan raderas personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl att behålla dem. På begäran informerar vi dig om vilka personuppgifter som hanteras av oss.
Lagringsminimering: Vi behandlar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som de samlades in för i enlighet med våra gallringsrutiner.
Åtkomstbegränsning: Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida det inte finns rättsliga skäl att fortsätta hanteringen.
Säkerhetskrav: Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig hantering, oavsiktlig förlust eller förstörelse av personuppgifter, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

På vår hemsida används cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket. Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig a välja bort eller anonymisera din IP-adress.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort. 
En gång per år kan du kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. Då behöver vi din skriftliga begäran. 
Highersense Sweden och Highersense Hot Yoga Lund förbehåller sig rätten att ändra dessa riktlinjer för hantering av personuppgifter efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på vår hemsida.